Privacy

Privacyverklaring in het kader van de AVG april 2018

Boksvereniging DOS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaringwillen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BC DOS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U bij uw aanmelding zullen vragen of u akkoord bent met deze Privacyverklaring;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit en in overleg met u nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als BC DOS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

Persoonsgegevens van leden worden door BC DOS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Facturatie;
 • Communicatie.

Ledenadministratie, betalen lidmaatschap

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt BC DOS de volgende gegevens van u:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • Postcode;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door BC DOS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van uw lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 10 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door BC DOS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;
 • Het factureren van de contributie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt BC DOS de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door BC DOS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men lid is.
Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via email.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris (hermantenberge@zeelandnet.nl).Wanneer u gebruik maakt van e-mail kunnen wij u vragen om een identificatie verzoek.

In principe zullen we u tot 31 december van het lopend jaar nog laten staan en zullen we uw account dan wissen. Als u er prijs op stelt onmiddellijk verwijderd te worden, zullen we zo snel mogelijk maar zeker binnen 4 weken aan uw verzoek tot verwijdering voldoen.

Recht op verwijdering beelden van website

Wij doen er alles aan om goedkeuring te krijgen van alle mensen die op de foto’s van deze website te zien zijn. Zie je een foto waar je op staat en wil je dit liever niet? Dan heb je altijd het recht op het laten wissen van jouw foto’s.

Beveiliging

BC DOS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt doorlopend passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

BC DOS – april 2018